O násKlub patchworku Žilina je nezisková organizácia, vznikla v Žiline v decembri 2014.

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia. Združuje ľudí, ktorí sa venujú menovaným technikám, podporuje ich v rozvoji a propagácii ich hobby a tvorivých aktivít.


Adresa, kurzy, stretnutia: Pod vinicou 1245/24 (vstup z ulice Kvačalova), Žilina 010 04 

Združenie Klub patchworku Žilina
Stanovy

I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je Klub patchworku Žilina.
Sídlom združenia je Pod vinicou 1245/24, 010 04 Žilina.

II.
Ciele a čínnosti
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia. Združuje ľudí, ktorí sa venujú menovaným technikám, podporuje ich v rozvoji a propagácii ich hobby a tvorivých aktivít.
Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami združenie je oprávnené:
- organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia , kurzy, workshopy (tvorivé dielne), vzdelávacie programy a konferencie pre členov klubu aj širokú verejnosť
- Združenie má právo vydávať preriodickú aj neperiodickú tlač, zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektami
- vykonávať informačnú a poradenskú činnosť a vypracovávať projekty v súlade s cieľmi združenia
- organizovať a podporovať kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity, výstavy
- vyvíjať činnosť k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie
 - podporovať a zastrešovať internetovú stránku združenia patchworkza.blogspot.com

III.
Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
- vylúčením člena
- nezaplatením členského príspevku ani do 30 dní od jeho splatnosti
O vylúčení člena rozhoduje Rada združenia. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie rady o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia zhromaždenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť a byť volený do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.
Členovia sú povinní platiť členský príspevok vo výške stanovenej Valným zhromaždením.


V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia.
Zhromaždenie volí a odvoláva radu.
Zhromaždenia sa schádza minimálne 1-krát do roka.
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.
Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.
Rada zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripavuje základné  materiály na tieto rokovania.

VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára