streda 28. januára 2015

Pozvánka na výstavu patchworku v Martine

Pozývame Vás na výstavu patchworku družobného
Klubu patchworku v Martine

V Turčianskej knižnici, 1. posch., Divadelná 5, Martin
ČARO DOMOVA a JARI
V dňoch 16. – 19. marca 2015 / pondelok – štvrtok/
Otvorené od 9. – 17.00 hod.

Nové veci z tvorby klubu patchworkárok, ale aj inšpirácie na jar a Veľkú noc a niečo aj pre vlastné potešenie či darček pre najmilších.
Vstupné zdarma
Info: 0905 786 101, E-mail: info@patchworky.sk

piatok 23. januára 2015

O blogu crazy mom quilts

crazy mom quilts tvorí Amanda z Minnesoty od roku 2006
Veľmi rýchlo si získala mnoho fanúšikov - sledovateľov jej príspevkov
Podieľala sa na vydaní knihy Sunday Morning Quilts
Okrem návodov a rád nájdete na jej stránkach aj mnoho liniek na blogy iných autoriek, vďaka projektom "finish it by Friday" - skončite to do piatku.
Odivuhodný je jej zmysel pre kombináciu farieb a vzorov materiálov a precíznosť s akou tvorí:

crazymomquilts.blogspot.com

streda 21. januára 2015

Niečo o nás - prvé členky

Vierka:
Štúdium: Stredná priemyselná škola odevná Trenčín, UKF Nitra pedagogická fakulta
Zamestnanie: majsterka odborného výcviku, učiteľka na strednej škole, lektorka
Rodina: vydatá, mám 2 synov, 
Ako si sa dostala k šitiu a k patchworku?
S patchworkom som sa prvý krát stretla ešte na strednej škole, keď sa mi do rúk dostala
BURDA, vtedy u nás nedostupný časopis. Veľmi sa mi zapáčila táto technika a prvú patchworkovú deku som vyrobila ešte na strednej škole. Táto technika v tom čase nebola u nás veľmi známa a nebolo možné ani zohnať nejakú literatúru, materiály a už vôbec nie pomôcky ako sú dnes. Pokiaľ boli synovia menší, práca a štúdium na VŠ mi zaberali dosť času nemohla som sa naplno venovať tejto záľube, aj keď som vždy veľmi rada šila, háčkovala, vyšívala a plietla.
Kde čerpáš inšpiráciu?
So zavedením internetu vznikli nové možnosti a veľmi rada pozerám stránky s touto tematikou kde aj čerpám námety a postupy a obdivujem krásne výrobky. Patchworku sa intenzívnejšie venujem posledných asi 15 rokov. Je to pre mňa relax.
Vladka:
Štúdium - elektrotechnika, výpočtová technika, telekomunikácie, 
Zamestnanie - programátorka, podnikateľka, lektorka, 
Rodina - 3 deti, najmladsia 6 rokov
Ako si sa dostala k šitiu a k patchworku?
K šitiu už na strednej skole - za komunizmu to bola z núdze cnosť, museli sme sa naučiť šiť a pliesť ak sme sa chceli slušne obliekať. K patchworku som sa dostala postupne, najprv som zistila aké skvelé pomôcky existuju pre patchwork - podložky, pravítka, rezače pre presné meranie a rezanie materiálu. Na materskej som sa po dlhých rokoch vrátila k šitiu, najprv hračky a dekorácie. Potom nasledovali kurzy patchworku  - lektorka bola z Bratislavy - v Žiline vtedy ešte nič nebolo.
Kde čerpáš inšpiráciu?
Ďalšie informácie a postupy hľadám buď v kníhách a časopisoch, alebo na internete.
Na čom momentálne pracuješ? 
Práve som dokončila svetrík pre dcérku asi po roku (z toho väčšinu času pre nedostatok času čakal v skrini): http://www.moja.textilmania.sk/navody/aty/113-svetrik-z-vlny-alpaca-s-cik-cak-vzorom
Momentálne testujem pletací stroj a nové pletacie priadze :-)

utorok 13. januára 2015

Kurzy Jar 2015

Bol zverejnený rozpis kurzov na jar 2015, prihlášky na kurz prosíme zasielať cez formulár v pravej časti blogu, alebo mailom na adresu: patchwork.zilina@gmail.com 
Pošlite prosím názov kurzu, svoje meno a poštovú adresu, e-mailovú adresu a tel. číslo.

Členovia Patchwork klubu Žilina majú pre všetky kurzy výhodnú cenu.
Prihlášky do klubu prosím posielať cez formulár v pravej časti blogu, alebo mailom na adresu: patchwork.zilina@gmail.com
Uveďte prosím svoje meno a poštovú adresu, e-mailovú adresu a tel. číslo.

Kontakt a informácie na tel. čísle: 903 584 070, p. Valková

Členský poplatok na tento rok je 20,- Eur.

nedeľa 11. januára 2015

Prvé stretnutie členov klubu 11.1.2015

Na prvom stretnutí členov Klubu patchworku Žilina boli schválené naše stanovy:

Stanovy občianskeho združenia Klub patchworku Žilina

I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je Klub patchworku Žilina.
Sídlom združenia je Kvačalova 1226/53E, 010 04 Žilina.

II.
Ciele
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia. Združuje ľudí, ktorí sa venujú menovaným technikám, podporuje ich v rozvoji a propagácii ich hobby a tvorivých aktivít.

III.
Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.

V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia.
Zhromaždenie volí a odvoláva radu.
Zhromaždenia sa schádza minimálne 2-krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.
Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutocní v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra SR v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.
Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnost právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.