nedeľa 11. januára 2015

Prvé stretnutie členov klubu 11.1.2015

Na prvom stretnutí členov Klubu patchworku Žilina boli schválené naše stanovy:

Stanovy občianskeho združenia Klub patchworku Žilina

I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je Klub patchworku Žilina.
Sídlom združenia je Kvačalova 1226/53E, 010 04 Žilina.

II.
Ciele
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia. Združuje ľudí, ktorí sa venujú menovaným technikám, podporuje ich v rozvoji a propagácii ich hobby a tvorivých aktivít.

III.
Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.

V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia.
Zhromaždenie volí a odvoláva radu.
Zhromaždenia sa schádza minimálne 2-krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.
Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutocní v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra SR v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.
Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnost právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára